Agenda en uitgaanstips

Nieuwjaar
1 en 2 januari

In Albanië wordt nieuwjaar maar liefst twee dagen gevierd.

 

 

Zomerdag - Dita e Veres
14 maart

Met dit feest wordt het einde van de winter gevierd, met muziek en vrolijkheid.

Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 16
Deze week 444
Deze maand 16
Sinds 11-2008 821290

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

 

 

 

 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Deklarata e Pergjithshme Mbi te Drejtat e Njeriut
 
Artikel 16
Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.
Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.
Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.
Neni 16.
Burrat dhe gratë në moshë të pjekur kanë të drejtë të lidhin martesë dhe formojnë familje, pa kurrfarë kufizimi për sa i përket racës, shtetësisë ose besimit. Ata kanë të drejta të barabarta si në rastin e lidhjes së martesës, gjatë martesës si dhe në rast shkurorëzimi.
Martesa duhet të lidhet vetëm me pëlqimin plotësisht të lirë të personave që do të martohen.
Familja është bërthama e natyrshme dhe themelore e shoqërisë dhe ka të drejtën e mbrojtjes nga shoqëria dhe shteti.
 

Artikel 17
Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.

Neni 17.
Gjithkush ka të drejtën të ketë pasuri, si vetëm ashtu edhe në bashkësi me të tjerët.
Asnjeri nuk duhet të privohet arbitrarisht nga pasuria e tij.
 

Artikel 18
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

Neni 18.
Gjithkush ka të drejtën e lirisë së mendimit, ndërgjegjes dhe besimit; kjo e drejtë përfshin lirinë e ndryshimit të besimit ose bindjeve dhe lirinë që njeriu, qoftë vetë ose në bashkësi me të tjerët, të shfaqë publikisht ose privatisht, besimin ose bindjen e vet me anë të dhënies së mësimeve, kryerjes së kultit dhe ceremonive fetare.
 

Artikel 19
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Neni 19.
Gjithkush ka të drejtën e lirisë së mendimit dhe të shprehjes; kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit pa ndërhyrje, si dhe lirinë e kërkimit, marrjes dhe njoftimit të informacionit dhe ideve me çfarëdo mjeti qoftë, pa marrë parasysh kufijtë.
 

Artikel 20
Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

Neni 20.
Gjithkush ka të drejtën e lirisë së mbledhjes dhe bashkimit paqësor.
Asnjeri nuk duhet të detyrohet të bëjë pjesë në ndonjë bashkim.

 

 

 

 

 
2024 Harmen Schoonekamp | Contact | Talennet | Sitemap..

Citaat van de dag

"Twee dingen vervullen het gemoed met steeds nieuwe en steeds toenemende bewondering en ontzag, hoe vaker en intenser het nadenken zich erop toelegt: de sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij.
Dy gjëra më mbushin me admirim e mahnitje, qielli me yje mbi mua dhe ligji moral brenda meje. "
- Immanuel Kant -
(1724-1804)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?

E-mail